سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تخصصی مهدویت 
پژوهشگر 
 
 
ژپوهشی 
همکاری 
دارالحدیث قم 
محقق و پژوهشگر 
 
 
پژوهشی