مشخصات فردی و زندگینامه
نام:جواد
نام خانوادگی:قاسمی
نخصص ها:ادبیات عرب ، امامت و مهدویت

زندگی نامه

زندگینامه ایشان به زودی ثبت خواهد شد